sowie

Zdrowie, akcje zdrowotne, pomoc lekarska w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Nabór kandydatów do specjalizacji: Fizjoterapia
2009-03-16 16:24

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów do specjalizacji: Fizjoterapia.
Kandydaci spełniający warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 30.09.2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 173 poz. 1419 z późn zm ) , proszeni są o składanie dokumentów określonych w rozporządzeniu osobiście lub drogą pocztową na adres : Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n .med. Roman Szełemej ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, z dopiskiem ” fizjoterapia ” w terminie do dnia 31.03.2009 r. W przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa dr n. med. Roman Szełemej POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 1. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w jednostce szkolącej. 2. Osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji składają wniosek według wzoru podanego w załączniku nr 2 do rozporządzenia wraz z odpisem dyplomu szkoły wyższej, bezpośrednio do kierownika jednostki szkolącej. 3. Osoby, o których mowa w § 13, Dz. U. nr 173 poz.1419 dołączają do wniosku także zgodę Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na rozpoczęcie specjalizacji. 4. Wniosek jest składany w terminie podanym przez kierownika jednostki szkolącej do publicznej wiadomości. Prosimy do wniosku dołączyć: 1. zaświadczenie o zatrudnieniu 2. zaświadczenie o ukończonych kursach, szkoleniach (kopie) 3. zaświadczenie o przynależności do towarzystw naukowych 4. publikacje Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje : 1. ocenę formalną wniosku 2. postępowanie konkursowe, w przypadku gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc, polegające na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w terminie do 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania wniosku o rozpoczęcie specjalizacji.

 

Źródło: zdrowie.walbrzych.pl
 Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: